Όροι διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΣΙΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-SALT ODYSSEY» (εφεξής «η Εταιρεία»)

 

1.  Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος και Κύπρου άνω των 18 ετών.

 

2.  Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι των εταιρειών «ΣΙΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι Α΄ βαθμού.

 

3.  Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει: από 11/2/2019 έως και 17/2/2019.

 

4.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας και με προηγούμενη ειδοποίηση των συμμετεχόντων με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.

 

5.    Διαδικασία συμμετοχής:

 

O κάθε συμμετέχων θα πρέπει να αγοράσει ένα προϊόν Salt Odyssey από οποιοδήποτε κατάστημα Ελλάδας ή Κύπρου και να στείλει φωτογραφία του προϊόντος, φωτογραφημένο στην κουζίνα του, με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα @saltodyssey . Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής έως 3 φορές, αγοράζοντας 3 διαφορετικά προϊόντα και στέλνοντας 3 φωτογραφίες.

 

6.   Τι κερδίζουν οι νικητές:

Από την κλήρωση θα προκύψει ένα (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει το εξής δώρο:

 

Μια σειρά 20 τεμαχίων βραβευμένων αλατιών Salt Odyssey. Συγκεκριμένα:

Έξι νιφάδες αλατιού των 75γρ με διάφορες γεύσεις, ένα αλάτι Μεσολογγίουσε αλατιέρα 280γρ, ένα αλάτι Μεσολογγίου σε σακούλα 1 κιλού, ένα αλάτι Ιμαλαίων σε αλατιέρα 280γρ,

ένα καπνιστό αλάτι 150γρ, ένα αλάτι με κάπνιστή πάπρικα 150γρ, ένα ανθό άλατος 150γρ, ένα αλάτι με ρίγανη και σουσάμι 150γρ, ένα μύλο αλατιού Μεσολογγίου, ένα μύλο αλατιού Ιμαλαίων, ένα χοντρό καπνιστό αλάτι σε μύλο, ένα χοντρό αλάτι με καπνιστή πάπρικα σε μύλο και τρείς πολυσυσκευασίες «το ταξίδι του αλατιού» με διάφορες γεύσεις.

 

 

7. Στην ηλεκτρονική κλήρωση , για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται

στο άρθρο 5 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή.

 

Ο νικητής θα αναδειχθεί μετά από ηλεκτρονική κλήρωση.

 

Ο νικητής, αφού ενημερωθεί σχετικά με την ανάδειξη τους ως νικητή, θα πρέπει να

επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος στην σελίδα «saltodyssey»  και

να αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του (ήτοι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ.,

Πόλη, Τηλέφωνο) το αργότερο σε 10 ημέρες από την αποστολή του ενημερωτικού μηνύματος, για να αποδεχθεί το δώρο του. Πέραν των 10 ημερών, το δώρο θεωρείται μη αποδεκτό και η κλήρωση επαναλαμβάνεται για την ανάδειξη νέου τυχερού.

 

8. Μετά την εκπνοή του χρόνου διάρκειας του διαγωνισμού δεν θα γίνονται

δεκτές αποστολές συμμετοχών.

 

9.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την επιλογή των δώρων ή τον τρόπο και τις ημερομηνίες κληρώσεων (προγραμματισμό διάθεσης δώρων) οποιαδήποτε στιγμή.

 

10.  Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου, απουσίας κτλ

 

11.  Η προσφορά των δώρων ισχύει μόνο για τον αναγραφόμενο αριθμό νικητών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων από τους αναγραφόμενους νικητές λόγω εκτυπωτικού λάθους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής κληρώσεως μεταξύ των τυχερών για την ανάδειξη ισάριθμων νικητών.

 

12.  Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συνομολογούν καιαποδέχονται αυτομάτως ότι το περιεχόμενο, το οποίο αναρτούν καθίσταται αναγκαία

δηµόσιο και ότι παρέχουν ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στην Εταιρεία,

 στον τυχόν χορηγό, καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται µε την Εταιρεία µε οποιαδήποτε σχέση το δικαίωµα να χρησιµοποιούν, επεξεργάζονται, αναπαράγουν, τροποποιούν και δημοσιεύουν αυτό σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφηµιστικό µέσο διαθέτουν, για τη διαφήµιση και προώθηση του διαγωνισµού καιτων χορηγών του, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη συναίνεση των συµµετεχόντων

και χωρίς καµία επιβάρυνση ή ζημία της Εταιρείας. 

 

13.  Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη, άµεση ή έµµεση, έναντι παντός τρίτου για

το Περιεχόµενο και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής

ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωµάτων τρίτων  σε  σχέση ή εξ

αφορµής του Περιεχοµένου. Με την υποβολή της συµµετοχής τους οι συμμετέχοντες

δηλώνουν ότι έχουν την κατά νόµο απαιτούµενη δικαιοπρακτική ικανότητα να

συμμετάσχουν στο διαγωνισµό και διαθέτουν κάθε απαιτούµενη άδεια και δικαίωµα

για το Περιεχόµενο.

 

14.  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο συµµετέχων επιθυµεί να αποσύρει την συμμετοχή του δύναται να ενημερώσει την Εταιρεία μέσω της Facebook page για να απομακρυνθεί το όνομά του από την κλήρωση.

 

15.  Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού κατά τη δίκαιη κρίση της.

 

16.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η αγορά προϊόντος. 

 

17.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του στο σύνολό τους.

 

18. Η εταιρεία Instagram & Facebook δε συμμετέχει με κανέναν τρόπο στην προώθηση του προϊόντος ούτε σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού

 

19. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στη σελίδα www.saltodyssey.com

 Next: Our salt is a TV Star! All activities